Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku zwany dalej „Ośrodkiem” został powołany Uchwałą Nr XI/41/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Szadku z dnia 26 lutego 1990 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku.

Ośrodek działa na podstawie:

    1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz.163 ze zm.);

    2. Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.poz. 446);

    3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz.

         1202 ze zm.)

    4.Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz.114);

    5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013,poz.885 ze zm.);

    6. Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku (Uchwała Nr XXXII /

       /247/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia

       Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku).

    7. innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Szadek, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Obszarem działania Ośrodka jest Gmina i Miasto Szadek. Siedzibą Ośrodka jest budynek położony w Szadku przy ulicy Warszawskiej 7.

Ośrodek jest realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Szadek

Nadzór nad realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Łódzki, a w zakresie zadań własnych Burmistrz Gminy i Miasta Szadek.

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny jednostki.

Ośrodkiem kieruje i odpowiada za jego działalność Kierownik Ośrodka, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Szadek. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnianych w Ośrodku.

Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka, jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

W skład Ośrodka wchodzą:

    1. Dział Pomocy Środowiskowej;
    2. Dział Świadczeń Pomocy i Usług;
    3. Dział Ekonomiczno Finansowy.
    4. Placówka wsparcia dziennego pod nazwą ”Świetlica Środowiskowa” z siedzibą w Sikucinie gm. Szadek;

poniedziałek, 19 lutego 2018 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016