Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych w 2017r. w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłemu, którego pochowanie zleca MGOPS w Szadku.

 

 

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych

 

 

Informujemy, że w związku z powyższym zapytaniem do dnia 07-12-2016r. nie wpłynęła żadna oferta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej będzie można składać wnioski o przyznanie nastepującego świadczenia:

- Świadczenia z programu "Dobry start".

Na ich podstawie przyznane będą świadczenia na okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada 2018r. drogą elektroniczną, natomiast drogą papierową od 1 sierpnia 2018r. do dnia 30 listopada 2018r.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2018r. pozostawia sie bez rozpatrzenia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

    

     1.Administratorem danych osobowych jest: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 7, 98-240 Szadek, e-mail:                 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wojtowicz, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     3.Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do załatwienia sprawy

       w MGOPS.

     4.Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań wynikających z Ustawy

       z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz innych ustaw regulujących obowiązek prawny Administratora.

     5.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy

       o pomocy społecznej oraz innych ustaw regulujących obowiązek prawny Administratora, w szczególności: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy         zastępczej, Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,             ponadto dane mogą być przetwarzane na innej podstawie prawnej, w szczególności na podstawie art. 6 ust 1 lit a- b oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

     6.Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto: podmiotom         świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.

     7.Okres przechowywania danych osobowe wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

     8.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

        

         a.dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

         b.sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia

         c.usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

         d.ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

         e.wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia

Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

        

         a.przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia;

         b.cofnięcia zgody, na podstawie art. 7 ogólnego rozporządzenia.

    

     9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie                 danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

     10.Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie         nierozpoznanie sprawy.

     11.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

     12.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

01-12-2017

Zapytanie Ofertowe na przewóz gorących posiłków dla uczniów szkół na terenie Gminy i Miasta Szadek

 

Formularz ofertowy

Zapytanie cenowe

Oświadczenie wykonawcy

 

 21-12-2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ustawa "Za życiem"

 

Z dniem 1 stycznia 2017r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku realizuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. Ponadto na wniosek rodziny po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego określonego w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” Ośrodek będzie mogła przydzielić asystenta rodziny.

Szczegółowe informacje w tej sprawie uzyskać można na stronie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku oraz w jej siedzibie ul. Warszawska 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 oraz telefonicznie pod numerem 43 8215 620.

 

 

 NABÓR WNIOSKÓW

 

Od 1 sierpnia 2017r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szadku będzie mozna składać wnioski o przyznanie następujących świadczeń:

- świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+"

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczeń rodzinnych

Na ich podstawie przyznawane będą świadcznia na okres od 1 października 2017r. do 30 wrzesnia 2018r. (dla świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego) oraz na okres od 1 listopada 2017r. do 31 października 2018r. dla świadczeń rodzinnych

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM  „RODZINA 500+”

Od  dnia 1 kwietnia 2016r.  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku realizuje  Program „Rodzina 500+” .
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (Dz. U. z 2016r. poz. 195)  świadczenie wychowawcze  w kwocie :  500, 00 zł. przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie ( nie mają tutaj  znaczenia dochody ).
Na pierwsze dziecko  w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje osobom , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:  800,00 zł.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:  1200,00zł.
Na okres zasiłkowy od kwietnia 2016r. do września 2017r.  brane są pod uwagę dochody za rok 2014.

Wnioski  o przyznanie świadczenia wychowawczego należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku ul. Warszawska 7 lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
• portalu empatia.mrpips.gov.pl (tu należy rozpocząć od założenia konta, które min. wygeneruje podpis elektroniczny);
• platformy usługowej PUE  ZUS udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( należy rozpocząć od założenia konta);
• banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
• Elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej – epuap.gov.pl (należy uprzednio założyć konto).

UWAGA! 
Świadczenie wychowawcze na wnioski  złożone w okresie od dnia 01 kwietnia 2016r. do dnia 01 lipca 2016r. ( włącznie) zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia 01 kwietnia 2016r.

Wypłata świadczenia wychowawczego następuje nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca za pośrednictwem wskazanego przez wnioskodawcę rachunku bankowego.

 

 

Rozeznanie cen rynku - zapytanie cenowe na przewóz gorących posiłków dla uczniów szkół na terenie Gminy i Miasta Szadek.

 

Formularz Ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Rozeznanie cen rynku - zapytanie cenowe

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

środa, 19 września 2018 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016