W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015r., poz.1390 ) na terenie Gminy i Miasta Szadek  działa Zespół Interdyscyplinarny.

Zgodnie z art. 9 a pkt.  3 i 4 powołanej ustawy w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
    1.Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej ;
    2.Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
    3.Policji
    4.Ochrony zdrowia
    5.Organizacji pozarządowej.

W skład Zespołu wchodzą także kuratorzy sądowi i,  mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wyżej wymienione, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny  został powołany Zarządzeniem Nr 37/2011 Burmistrza Gminy  i Miasta Szadek z dnia 08 lipca 2011r.
Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku.

Aktualny skład osobowy Zespołu ( stan na dzień 30 października 2017r. ) przedstawia się następująco:
    1. Joanna Komońska – Przewodnicząca
    2. Agnieszka Werecka – Członek
    3. Teresa Lipińska – Członek
    4. Ewelina Piekarska – Członek
    5. Marta Frątczak - Członek
    6. Alina Stasiak - Członek
    7. Jolanta Antczak – Członek
    8. Jolanta Piotrowska – Członek
    9. Agnieszka Urbaniak – Członek
   
   

Cele, zadania oraz tryb i warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych określa Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego , stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 147 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 10 grudnia 2015r.

środa, 19 września 2018 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016