Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 7, 98-240 Szadek, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pan Marcin Grabowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do załatwienia sprawy
  w MGOPS.
 4. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym zwłaszcza art. 3 i art. 4 ustawy.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy o pomocy społecznej, ponadto dane mogą być przetwarzane na innej podstawie, w szczególności na podstawie art. 6 ust 1 lit a-b oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.
 7. Okres przechowywania danych osobowe wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
   1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
   2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia
   3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
   4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
   5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia

Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia;
 2. cofnięcia zgody, na podstawie art. 7 ogólnego rozporządzenia.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku zwany dalej „Ośrodkiem” został powołany Uchwałą Nr XI/41/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Szadku z dnia 26 lutego 1990 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku.

Ośrodek działa na podstawie:

    1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz.163 ze zm.);

    2. Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.poz. 446);

    3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz.

         1202 ze zm.)

    4.Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz.114);

    5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013,poz.885 ze zm.);

    6. Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku (Uchwała Nr XXXII /

       /247/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia

       Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku).

    7. innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Szadek, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Obszarem działania Ośrodka jest Gmina i Miasto Szadek. Siedzibą Ośrodka jest budynek położony w Szadku przy ulicy Warszawskiej 7.

Ośrodek jest realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Szadek

Nadzór nad realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Łódzki, a w zakresie zadań własnych Burmistrz Gminy i Miasta Szadek.

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny jednostki.

Ośrodkiem kieruje i odpowiada za jego działalność Kierownik Ośrodka, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Szadek. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnianych w Ośrodku.

Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka, jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

W skład Ośrodka wchodzą:

    1. Dział Pomocy Środowiskowej;
    2. Dział Świadczeń Pomocy i Usług;
    3. Dział Ekonomiczno Finansowy.
    4. Placówka wsparcia dziennego pod nazwą ”Świetlica Środowiskowa” z siedzibą w Sikucinie gm. Szadek;

środa, 21 października 2020 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016