Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  1. obywatelom polskim;
  2. cudzoziemcom:
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitej Polskiej umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, rezydenta długoterminowego UE   

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom o których mowa  wyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres  świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba  że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności  - bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu i ich wysokości :

  1. w razie ustalenia łącznej kwoty alimentów dla kilku osób uprawnionych za kwotę alimentów przysługujących jednej     osobie uważa się    część łącznej kwoty proporcjonalną do liczby osób, dla których ustalono alimenty;
  2. w razie ustalenia alimentów więcej niż jednym tytułem wykonawczym od rodziców dziecka za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się kwotę alimentów przysługujących na podstawie wszystkich tytułów wykonawczych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż  500zł.  Wypłacane są  w okresach miesięcznych.
Postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek wraz z załącznikami składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej , mogą być też składane drogą elektroniczną.
Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016