Organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku:

 1. otrzymania wniosku od osoby uprawnionej o bezskuteczności egzekucji
 2. przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 3. umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.  

W przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych alimentów organ właściwy dłużnika alimentacyjnego podejmuje odpowiednie działania:

 1. przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucje zasądzonych świadczeń alimentacyjnych;
 2. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od pracy do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako     bezrobotny albo poszukujący pracy;
 3. informuje urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
 4. składa wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego;
 5. kieruje wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu;
 6. wydaje decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
 7. przekazuje informację gospodarczą do BIG o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
     
niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016