Członkom rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci , przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”.
Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań  określa Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny  ( Dz. U. z 2014r. poz.1863 ze zm.), zwana dalej  „ustawą”
Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
Kartę przyznaje i nadaje jej numer : wójt, burmistrz, prezydent miasta  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Na terenie  gminy Szadek  zadania wynikające z realizacji powołanej ustawy,  z upoważnienia Burmistrza realizują pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku.
Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, natomiast odmowa przyznania Karty następuje w drodze wydania decyzji administracyjnej.
Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.  
Karta jest wydawana bezpłatnie. Wydanie duplikatu podlega opłacie.

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016