Klub Integracji Społecznej działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku od 2005 roku.
Podstawowym celem prowadzenia Klubu Integracji Społecznej jest świadczenie takich usług, które wpisują się  szeroko w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Są to wszechstronne, kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym  wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa  socjalnego, aktywizacja zawodowa i pomoc w rozwoju osobistym.

Zakres świadczonych usług przez Klub Integracji Społecznej:
    I.Działania terapeutyczne  (warsztaty, grupy wsparcia);
    II.Działania edukacyjno- pomocowe ( szkolenia , kursy;
    III.Działania zatrudnieniowe ( warsztaty z doradcą zawodowym, samozatrudnienie).

Zasady wewnętrznej organizacji oraz zakres działania KIS określa Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej.
Siedzibą KIS jest  siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku tj:  98-240 Szadek ul. Warszawska 7.Terenem działania KIS je Gmina i Miasto Szadek.

Uczestnikami KIS mogą być osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym , w szczególności:

    1.bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności;
    2.uzależnieni od alkoholu, narkotyków ( po zakończeniu leczenia odwykowego w Ośrodku Terapii Uzależnień );
    3.chorzy psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
    4.bezrobotni, zarejestrowani w PUP przez okres co najmniej 24 miesięcy;
    5.zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy       społecznej;

W zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w KIS może zostać rozszerzony.
Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne.
Przyjęcie do KIS następuje na pisemny wniosek uczestnika.
Podstawą przyjęcia do KIS jest podpisanie kontraktu socjalnego przez uczestnika i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
Program w KIS może być realizowany do 12 miesięcy.

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016