Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej (z wyjątkiem świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, biletu kredytowanego) następuje w formie decyzji administracyjnej.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia ( z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawie cudzoziemców) wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Mieszkańcy naszej gminy korzystają z różnych form pomocy społecznej, zarówno ze świadczeń pieniężnych, jak i  świadczeń niepieniężnych.

Świadczenia pieniężne:
zasiłek stały; zasiłek okresowy; zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy; wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia niepieniężne:
praca socjalna; składki na ubezpieczenie zdrowotne; składki na ubezpieczenie społeczne;
sprawienie pogrzebu (w tym bezdomnym); poradnictwo specjalistyczne (Punkt Konsultacyjny) interwencja kryzysowa (Zespół Interdyscyplinarny); schronienie (pobyt w Schronisku); posiłek (dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach); niezbędne ubranie; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego/ w ośrodkach wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy);  pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;  wspieranie rodziny (Asystent Rodziny, Placówka Wsparcia Dziennego, Karta Dużej Rodziny); usługi ograniczające zjawisko wykluczenia społecznego (Klub Integracji Społecznej).

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016