Wspieramy i pomagamy osobom i rodzinom zamieszkałym  na terenie gminy Szadek,a w razie potrzeby i tym  mieszkańcom naszej gminy, którzy czasowo przebywają poza gminą (w tym bezdomnym).
Wspieramy i pomagamy osobom i rodzinom w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb, umożliwiamy  im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, ale jednocześnie podejmujemy działania zmierzające do ich życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.
Pomocy społecznej udzielamy osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa ; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony maci0erzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych  i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
trudności w integracji cudzoziemców (art. 7 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej, zwanej dalej uops); trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a, 78 i 91 uops przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,  zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;
 2.  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej dalej  „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”
  - przy jednoczesnym wystąpieniu  co najmniej jednego z wcześniej wymienionych powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie  pomocy społecznej.
  Za dochód osoby, rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca , w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania – wyliczony zgodnie  z wytycznymi określonymi w art. 8 uops.
  Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

  Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zweryfikowane kryteria dochodowego dnia 15 lipca w roku, w którym przeprowadza się weryfikację.

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016