Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów;

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w RP;
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury i wszelkich innych świadczeń przedemerytalnych , rentowych;
 5. orzeczenia lekarskiego: KIZ, lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, komisji lekarskiej, o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności;
 6. zaświadczenia / oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego  z  każdego rodzaju  zatrudnienia;  
 7. zaświadczenia /oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne oraz o okresach nieskładkowych;
 8. dowodu otrzymania renty, emerytury i wszelkich innych świadczeń przedemerytalnych , rentowych;
 9. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 10. zaświadczenia /oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponagimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 11. decyzji starosty/ zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 12. decyzji ZUS o ustaleniu kapitału początkowego;
 13. zaświadczenia/oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz dowodu opłacenia tej składki;
 14. zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia dot. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 15. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 16. oświadczenia o stanie majątkowym.

Oświadczenia, o których mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.Klauzula ta zastępuje pouczenie organu za składanie fałszywych zeznań.

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016