Załącznik do uchwały 

                                                                                    Nr XXXII/247/2009  

                                                                                    Rady Gminy i Miasta Szadek  

                                                                                    z dnia 26 czerwca 2009r.

   

 

S T A T U T

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku zwany dalej „Ośrodkiem” został powołany Uchwałą Nr XI/41/90 Rady Narodowej
Miasta i Gminy w Szadku z dnia 26 lutego 1990 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku.

Ośrodek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r

    Nr 115, poz.  728 z późn. zm.) zwaną dalej „ ustawą o pomocy społecznej”,

2. Ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 

    2001r Nr 142, z  poz.1591 z późn. zm.)

3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458)

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r, Nr 139 poz. 992 

    z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”

5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r Nr 249, 

    poz. 2104 z późn. zm.)

6. innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.                                                          

§1

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Szadek, nie posiadającą osobowości 

     prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2.  Obszarem działania Ośrodka jest Gmina i Miasto Szadek.

3.  Nadzór nad realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej sprawuje

     Wojewoda Łódzki, a w zakresie zadań własnych –Burmistrz Gminy i Miasta   

     Szadek.

4.  Nadzór nad realizacją zadań w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie

     zlecone z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Łódzki.

5.  Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny

     jednostki ustalony przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza 

     Gminy i Miasta Szadek.

§ 2

Ośrodek jest realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej. Działalność w zakresie pomocy społecznej polega w szczególności na: 

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2. pracy socjalnej;

3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 3

1. Ośrodkiem kieruje i odpowiada za jego działalność Kierownik Ośrodka 

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Szadek.

3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób 

zatrudnionych w Ośrodku.

4. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka , mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka, wobec wszystkich władz , organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5. Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń , regulaminów  

i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy i Miasta Szadek corocznie 

sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 4

1. W skład Ośrodka wchodzą następujące Działy: 

-Dział Pomocy Środowiskowej

-Dział Świadczeń Pomocy i Usług

-Dział Ekonomiczno-Finansowy

2. Schemat organizacyjny Ośrodka przedstawia załącznik do Statutu.

§ 5

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa gminy 

zgodnie z przepisami prawa.

2. Zakres i sposób finansowania zadań własnych gminy określa Rada Gminy 

i Miasta w uchwalonym corocznie budżecie Gminy, a zakres i sposób 

finansowania zadań zleconych dotacja Wojewody.

3. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.  

§ 6

Zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie ustalonym dla jego uchwalenia.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy aktów prawnych.

§ 8

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały wraz z załącznikiem w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016