1.  Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114 ze zmianami).

          http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/114/1

     2.  Procedury postępowania w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych w M-GOPS w Szadku.

 

1) Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata nastepują odpowiednio na wniosek małżonków , jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka , opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

2) Wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych składa się w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szadku ul. Warszawska 7. Informacje udzielane są pod numerem tel. 43 8215 620. Pracownik przyjmujący wniosek wraz z załączoną dokumentacją ma obowiązek zabezpieczyć poufność danych w nim zawartych. Wniosek wpisuje się do rejestru podań/wniosków, po sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym jest   on rejestrowany w programie do obsługi śwadczeń rodzinnych. 

3) W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się  o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4)  W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszyniż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

5) W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

6) Pracownik po przeprowadzeniu postępowania przygotowuje projekt decyzji, który wymaga akceptacji Kierownika, po czym sporzadza czystopis decyzji w programie do obsługi świadczeń rodzinnych.

7)  Na mocy upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Szadek osobami uprawnionymi do wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych jest Kierownik Ośrodka oraz Inspektor Sekcji Świadczeń Rodzinnych.

8) Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń rodzinnych jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

9) Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwolawczego w Sieradzu za pośrednictwem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku, który obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

 

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016