Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku  przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się;

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa wyżej jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.
Ustalenie prawa do zasiłku określa art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 114 ze zm.).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa wyżej do ukończenia przez dziecko:

1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia , albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo  znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej  niż do ukończenia 24 roku życia.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie :
     1) 89 zł.  na dziecko w wieku do ukończenia  5 roku życia ;
     2) 118 zł. na dziecko w wieku powyżej  5 roku życia do ukończenia   18 roku życia;
     3) 129 zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia  24 roku życia.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje  w przypadkach określonych w art. 7 powołanej ustawy.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

    1.urodzenia dziecka;
    2.opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
    3. samotnego wychowywania dziecka;
    4. wychowywania  dziecka w rodzinie wielodzietnej;
    5.kształcenia i rehabilitacji dziecka;
    6. rozpoczęcia roku szkolnego;
    7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe” :

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

 1. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli   dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty  1922 zł .
 2. Wniosek  o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie  12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego  - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieka albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia prze dziecko 18 roku życia.
 3. Zapomoga o której mowa wyżej, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
  ( Zapis  ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także  osób, które przysposobiły dziecko) .
  Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat;
 4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje w przypadkach określonych w art.16 ust 5 – 6 powołanej ustawy

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom , jeżeli:

 1. nie podejmują  zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  - w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 3. nie mają ustalonego prawa do stałego świadczenia z innego tytułu.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł. miesięcznie.

Świadczenie  pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z  zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce lub ojcu;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. nnym osobom o których mowa w art. 17.1.  ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych .
  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje , jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje , jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia ;
 2. w trakcie nauki w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300 zł miesięcznie  ( kwota od 1.01.2016r.).
  Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 17. 1 ust.  5 powołanej ustawy.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 1. matce lub ojcu dziecka ;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieka dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
 3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
 4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieka dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 2. śmierci matki dziecka;
 3. porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000 zł. miesięcznie, z wyjątkiem kiedy dziecko urodziła kobieta pobierająca zasiłek dla bezrobotnych ( przysługuje wówczas różnica między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o podatek dochodowy od osób fizycznych).
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje w przypadkach określonych w art.17 c. ust. 9 powołanej ustawy.

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016