Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych ma prawo do pomocy i wsparcia , a obowiązek wspierania rodziny oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorząddu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.

piątek, 2 października 2020 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016