Termin „asystent” został wprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzaniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Asystentura rodziny polega na zindywidualizowanej pracy  „w” rodzinie, „z” rodziną, „dla rodziny” ( na jej rzecz), przy dominowaniu pracy  „ z rodziną”. Cechami charakterystycznymi asystowania jest indywidualizacja pracy wynikająca z małej liczby odbiorców, dostosowanie do określonych grup beneficjentów i ich realnych potrzeb, dawanie możliwości skierowania do nich dedykowanego wsparcia. Istotę asystentury rodziny trafnie opisano na stronie internetowej Federacji na Rzecz Reintegracji Społecznej w Warszawie. Asystent rodziny w tej koncepcji ma za zadanie zmienić stosunek osób w rodzinie do sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie, podnieść samoocenę. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia wymogi określone w art.12 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. , poz.135, ze zm.).

Zadania asystenta rodziny  określa art. 15  ust. 1 w/w ustawy :
Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki która organizuje pracę z rodziną. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent rodziny „ prowadzi pracę w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu przez nią wskazanym”.
Na terenie gminy Szadek rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych korzystają z pomocy asystentów rodziny od 2013 roku.

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016