W celu wspierania rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.
Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba, że do placówki skieruje sąd.

Na terenie gminy Szadek  działa 1 placówka wsparcia dziennego „Świetlica Środowiskowa” w Sikucinie, która prowadzona jest w formie opiekuńczo – wychowawczej i zapewnia dziecku:
1) opiekę i wychowanie;
2) pomoc w nauce;
3) organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań.

Placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik, osoba , która spełnia wymogi określone w art. 25 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. , poz.135, ze zm.).
W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować wychowawca, pedagog, psycholog, terapeuta, opiekun dziecięcy, osoba, która spełnia wymogi   określone w art. 26 powołanej ustawy.
Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy.
Szczegółowe zadania  oraz organizację placówki określa regulamin organizacyjny placówki.

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016